La cooperativa Reboll va iniciar el 2022 el projecte Bases Amigues que pretén la recuperació o nova construcció de punts d’aigua en zones necessitades d’espais naturals protegits per a la preservació de la biodiversitat.

Es tracta d’un projecte de Reboll per retornar-li a l’entorn visitat durant les rutes d’ecoturisme una part del que aquest entorn ens ofereix de manera gratuïta. Pretén usar un percentatge dels ingressos rebuts, en concepte de guiatge de les rutes ecoturístiques, afegit amb les aportacions procedents de subvencions, fundacions i empreses, a participar en la promoció de la biodiversitat a través de la conservació, la recuperació o la creació d’hàbitats adequats per a aus aquàtiques, amfibis, rèptils, mamífers, invertebrats…i consisteix en la construcció de nous punts d’aigua en zones on hi manquen, en adequar basses instal.lant rampes de sortida per poder abeurar i evitar l’ofegament, i en reparar basses i punts d’aigua malmesos.

Les actuacions del periode 2022-2023 contemplen accions als barrancs de mas d’en Llort, a la Vall de Montblanc i als de Castellfollit i de l’Argentada al Paratge Natural de Poblet.

Les actuacions d’aquest projecte compen amb una important col.laboració de la Diputació de Tarragona, mitjançant un ajut a projectes de protecció i millora del medi ambient de l’any 2022-2023, per un import de 24.850€, que junt amb fons propis ja s’ha actuat a la bassa de la font d’en Garró i del mas de Pepet i s’actuarà aquest estiu i tardor de 2023 a la zona de Castellfollit, amb un pressupost total de projecte de 37.071€. Que inclou, a part de les actuacions en els punts d’aigua, accions  de voluntariat i campanyes de divulgació i sensibilització ambiental a través del disseny i realització de rutes ecoturístiques.

ACTUACIÓ BASSA DE LA FONT D’EN GARRÓ (2022-23):

La bassa de la font d’en Garró està situada a la capçalera del barranc del Mas d’en  Llort (en bosc de titularitat pública de la Generalitat de Catalunya). És una bassa trapezoidal d’uns 500 m3, amb una profunditat mitjana de 2,20 m. i que actualment no disposa de cap element perquè pugui sortir un animal que pugui caure dins d’ella, com ha anat passant al llarg dels anys, l’últim detectat va ser la tardor passada durant una activitat guiada per part de la cooperativa Reboll.

L’actuació ha consistit en: 

  • Desbrossat dels entorns de la bassa (desembre de 2022)   
  • Extracció de l’aigua que quedava i dels sediments acumulats al fons de la bassa i abocar-los en terrenys propers al barranc (gener-febrer 2023).
  • Nova instal.lació d’una rampa doble, es tracta d’una doble rampa d’obra, que té una amplada de 50 cm i construïda amb blocs de formigó de 20x30x40 cm (abril-maig 2023).

Per a la realització d’aquestes actuacions, la cooperativa Reboll va sol.licitar els permisos corresponents a la propietat dels terrenys i elements afectats, que recau en el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. I ha comptat amb la col.laboració important de la  Diputació de Tarragona, a part de la part que durant el 2022 es va recollir de les activitats d’ecoturisme realitzades per Reboll i de fons propis de la cooperativa.

Amb aquesta actuació, que ha finalitzat el mes de juny de 2023, s’ha assolit l’objectiu de facilitar l’accés a l’aigua, es especial, a vertebrats, amfibis i rèptils quan les condicions de sequera deixen el curs del barranc sense agua i en paral.lel evitar ofegaments de fauna. 

Tanmateix amb les accions de voluntariat de neteja i les de divulgació a través de la ruta ecoturística, que contempla la visita als abrics de pintures rupestres de Mas d’en Llort, Portell de les Lletres i Mas d’en Ramon Bessó, i que passa pel costat d’aquesta bassa, s’ha reforçat la tasca d’educació i sensibilització vers la conservació i foment de la diversitat a través de la gestió d’un recurs que cada vegada és més irregular com l’aigua.

En les fotos que segueixen podem veure la bassa abans, durant i després de l’actuació. 

 

ALTRES ACTUACIONS (2023):

Ja s’han realitzat accions de neteja de sediments i de l’entorn de les basses del mas d’en Llort (2022-2023), que per una de les quals que inicialment no es comptava en el projecte principal es va comptar amb la col.laboració de la Fundació Martí l’Humà, Tot Conca.

 

ACTUACIÓ FONT DEL LLOP (2023)

L’actuació s’ha realitzat en terrenys de titularitat pública, del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya, que s’ha basat en la construcció d’una basseta-abeurador amb sobreeixidor sota mateix de la surgència de la font del Llop, al barranc de l’Argentada de la vall de Castellfollit, dins el límits de protecció del Paratge Natural d’Interés Nacional de Poblet.

La basseta arran de terra de forma gairebé semicircular és d’obra i pedra, i està adosada al marge on hi ha la surgència amb una amplada d’uns 100 cm i revestida de pedra. A l’extrem dret de la basseta surt un sobreeixidor, que evacua l’aigua sobrant a un canal, construït també de pedra, per tal de conduir l’aigua sobrant vers el barranc.

El nou punt d’aigua és molt interessant donat que aquella és una zona amb manca de punts d’aigua on la fauna de la zona pugui abeurar o reproduir-se.

I també ha comptat amb la col.laboració important de la Diputació de Tarragona, a part del recaptat de les activitats d’ecoturisme realitzades per Reboll i de fons propis de la cooperativa.

En les fotos que segueixen podem veure la bassa abans, durant i després de l’actuació. 

 

ACTUACIÓ ZONA CREU DE CASTELLFOLLIT (2023)

L’actuació ha sigut a una de les finques propietat de l’empresa Miquel Torres SA, anomenada finca Riudabella, situada a l’entrada del barranc de Castellfollit, espai també inclòs dins el límits de protecció del Paratge Natural d’Interés Nacional de Poblet.

Ha consistit en la construcció d’una basseta arran de terra, de pedra, d’uns 2 m de diàmetre i uns 40 cm de fondària, amb un canalet de desguàs, a la sortida de l’abeurador de la bassa d’extinció d’incendis que hi ha a l’esmentada finca.

La construcció del petit estanyol servirà per afavorir les poblacions l’amfibis i rèptils a la zona, així com les poblacions de molts invertebrats aquàtics.

I novament ha comptat amb la col.laboració important de la Diputació de Tarragona, a part del recaptat de les activitats d’ecoturisme realitzades per Reboll i de fons propis de la cooperativa.

En les fotos que segueixen també podem veure la bassa abans, durant i després de l’actuació.

El projecte Basses Amigues no s’atura aqui, ja hi ha projectades actuacions a altres indrets pel 2024, i que estan en fase de recerca de finançament.