Redacció d’un pla de sostenibilitat per al projecte La Pallarassa, un centre de producció d’arts escèniques al Delta de l’Ebre.

El pla de sostenibilitat del projecte La Pallarassa va consistir en: 

– Fer un anàlisi de l’estat actual de les instal.lacions en termes de situació, normativa existent, possibil.litats d’adequació…

– Revisar, de l’espai utilitzat avui, els fluxos d’aigües i energia, la tipologia de residus generats i de materials o subministraments usats, la mobilitat i el soroll i les vibracions i contaminació lumínica generades i rebudes.

– Preavaluar, a partir del preprojecte i de les idees generals del que podria ser La Pallarassa: la demanda energètica, la gestió de l’aigua i dels residus, els consums de materials, els fluxos i sistemes de mobilitat i els sorolls i vibracions.

– Fer propostes en cadascun dels apartats descrits a les preavaluacions.

– Proposar idees en favor de l’educació ambiental adreçades a les futures persones i grups residents a La Pallarassa.

– Descriure, en casos de noves construccions i enderrocs, afectacions en tema de residus, d’emissions i de sorolls i proposar-ne sistemes genèrics de gestió.

– Llistar indicadors de seguiment del pla de sostenibilitat ambiental.